Byggmiljö

Projekten rör främst byggnader. Med en snabb inställelsestid, ett kompetent arbetslag och ett pragmatiskt förhållningssätt medverkar vi till en smidig byggprocess där vi utreder projektets förutsättningar kring farligt avfall och andra miljö- och hälsopåverkande parametrar.

Kompetensen finns hela vägen, från idéstadiet, upphandlingen, genomförandet (genom miljökontroller) och den ack så viktiga slutredovisningen är vår vardag.

Inom just byggentreprenader är en återkommande företeelse ”ändring och tilläggsarbeten”, ofta benämnda ÄTA, vilka uppstår då förfrågningsunderlaget av någon anledning inte preciserat detta arbete. Med Wescon med från starten ser vi till att projektekonomin och därmed vår kund inte blir ”upp-ÄTEN” genom okända, återkommande tillägg för saneringsmoment.

Grundpelarna är noggranna och samtidigt ekonomiskt väl avvägda undersökningar i form av materialinventering, och där så anses motiverat en kompletterande eftersökning av eventuella verksamhetsföroreningar. Dessa grundpelare ligger sedan till grund för att kunna upprätta ett förfrågningsunderlag som då är optimerat för att dels erhålla bästa pris dels hålla nere antalet överraskningar, såväl miljömässiga som ekonomiska.

Inom affärsområdet har vi erfarenhet av:

 • Miljöteknisk undersökning av förorening i byggnad
 • Luftmätningar
 • Hälsoriskbedömningar
 • Materialinventering inför
  – ombyggnation
  – rivning
 • Avfallshanteringsplan
 • Hantering av rivningslov
 • Projektering och upprättande av förfrågningsunderlag inför rivning
 • Beställarstöd vid rivningar
 

Följ oss och vår vardag på LinkedIn!