Daniel Johansson

MKB och tillstånd 

Daniel arbetar som handläggare inom MKB och tillstånd. Arbetsuppgifterna omfattar även miljöbedömningar av detaljplaner och samråd om naturvård och kulturmiljövård. För närvarande innebär arbetsuppgifterna att ta fram underlag för tillståndsprövningar så som tekniska beskrivningar och miljökonsekvensbeskrivningar för nyetablering av industriverksamhet. 

Daniel har en bakgrund som Miljö- och hälsoskyddsinspektör inom offentlig förvaltning vilket gett en bred erfarenhet av myndighetsarbete, framför allt gällande miljölagstiftning och att vägleda verksamheter i alla delar av tillstånds- och anmälningsärenden. Daniel är även bekväm med att arbeta i en internationell kontext genom sin erfarenhet av att vara funktionsansvarig för miljö i det svenska FN-bidraget i Mali. 

QR Daniel Johansson
bild_Daniel-Johansson
QR Daniel Johansson