Efterbehandlingsåtgärder vid glasbruk i Älghult och Gadderås

Wescon arbetar sedan början av 2019 i Glasbruksprojektet. Ett projekt som går ut på att utreda och efterbehandla föroreningar från nedlagda glasbruk inom glasriket i Småland. Huvudman för projektet är Sveriges Geologiska Undersökning, SGU, och det rör sig om cirka 50 glasbruk och projektet beräknas pågå under lång tid.

Wescon arbetar med glasbruken Älghult och Gadderås som är några av de första att åtgärdas. Hyttbyggnaden i Gadderås syns på bilden ovan. Vi har gjort åtgärdsförberedande undersökningar, tagit fram förfrågningsunderlag för upphandling av entreprenad och fungerar som beställarstöd under utförande av efterbehandlingsåtgärderna.

Främst arsenik med även bly är de styrande föroreningarna på de båda platserna och har fungerat som tillsatsmedel vid glastillverkning. Arseniksalt användes som luttringsmedel för att minska mängden blåsor i glaset och bly användes främst i kristallglas vid glastillverkningen. Föroreningar förekommer i utfyllnader i marken utanför hyttbyggnaderna men främst i byggnaderna. I hyttbyggnaderna förekommer föroreningar i damm, sot och stoft som främst påvisas i anslutning till ugnar och dess rökkanaler. Exempelvis så är den högsta uppmätta halten av arsenik 56 000 mg/kg, rent arseniksalt som förekommer i en rökkanal till en ugn.

Under första kvartalet 2020 startar saneringsentreprenaderna både i Gadderås och Älghult. I Gadderås behöver hyttbyggnaden rivas på grund av de höga föroreningshalterna och rivningen påbörjas under första kvartalet 2020 och därefter kommer marken att saneras. I Älghult utförs sanering av hyttbyggnaden parallellt med åtgärder i mark av de utfyllnader som glasbruksverksamheten lämnat.

Eftersom de högsta föroreningshalterna och den mesta exponeringen finns i hyttbyggnaderna så har Wescons kompetens och erfarenhet om förorenade byggnader varit mycket värdefull.

Fler Nyheter

Delad kunskap tar oss närmare miljömålen

Wescon i olika utbildningssammanhang Wescon är flitigt anlitade som föreläsare på kurser och branschträffar. Några är återkommande och några är vid enstaka tillfällen. Vi är några

För barns framtid

I år har Wescon valt att stötta barnrättsorganisationen Plan International Sverige och skänkt en gåva specifikt till de människor som drabbats av jordbävningskatastrofen i norra Syrien.

Termisk åtgärd i slutskedet

Saneringen av klorerade lösningsmedel vid den gamla armaturfabriken på fastigheten Grönsiskan 35 i Köping fortsätter. Metoden som används är termisk in situ-sanering, för att genom det

Lär känna Jessica Sundman

·       Vad jobbar du med just nu?Jobbar i skrivande stund med miljökonsekvensbeskrivningen för en bergtäkt. ·       Hur länge har du varit aktiv i branschen?Drygt 1 år.

Wescon har fått tillökning

Anna Svensson till vänster och Ida Bois till höger Vi kan med glädje presentera två nya medarbetare. Anna Svensson (till vänster) kommer senast från Geosigma (numera