Erica Tallberg

MKB och tillstånd 

Erica har arbetat som konsult inom miljöteknikbranschen sedan 2008. I det dagliga arbetet ingår ofta olika typer av myndighetsärenden såsom anmälningsärenden, miljöbedömningar och miljökonsekvensbedömningar för både miljöfarlig verksamhet, vattenverksamhet och förorenade områden. Med en bakgrund från myndighetssidan inom både tillsyn och prövning av miljöfarlig verksamhet och förorenade områden finns kunskap och förståelse för vad som   förväntas och krävs från myndigheter i olika skeden i projekten. Tillsammans med ett pragmatiskt arbetssätt som präglar Wescon, skapas förutsättningar för en tids- och kostnadseffektiv navigering i projektet. 

Som exempel på återkommande arbetsuppgifter och roller kan nämnas:

  • Uppdragsledare för tillståndsansökan och MKB för miljöfarlig verksamhet eller vattenverksamhet.
  • Uppdragsledare för miljötekniska markundersökning, riskbedömning åtgärdsutredning och riskvärdering, statusrapporter.
  • Uppdragsledning/processledning av större projekt/detaljplaner från idé till färdigt projekt/detaljplan. Dessa kan vara både inom förorenade områden, tillståndsprojekt enligt 9 eller 11 kap miljöbalken eller för detaljplaner. 

Fritiden tillbringas helst i naturen tillsammans med barnen på hästryggen eller i skidbacken på hemmaplan i Dalarna. 

qr-erica-t
bild_erika_t
QR-Erica-Tallberg