Förorenade områden

EBH-processen är en levande process ett förorenat område genomgår, från orienterande undersökning till val och utförande av efterbehandlingsåtgärd. Wescon är mycket stolta över att ha stor kompetens inom varje steg i processen och samverkar med både beställare och myndigheter för en så miljövänlig och effektiv lösning som möjligt.

 EBH-processen

Orienterande undersökning och Konceptuell modell – EBH processen börjar i teorin. Med flygfoton, ritningar och lokalkunskap skapas en konceptuell modell. Denna modell visar vad vi vet om området: vilka industrier har funnits, vilka kemikalier kan ha använts? Men också vad vi inte vet: har den historiska markanvändningen förorenat området, och i så fall: hur? Den konceptuella modellen följer området genom hela processen och uppdateras ständigt med ny information.

Undersökning och Riskbedömning– Utifrån de frågor och med hjälp av den information som erhållits görs ett provtagningsprogram: som leder till eller flera undersökningar. Dessa ger analysresultat från mark, vatten, byggnader och luft. Från resultaten utförs förenklad och eller fördjupad riskbedömning. Där bedöms risken med den förorening som hittats. Hur påverkar den människa och miljö? Utgör den ett hot? Ibland behövs fler undersökningar för att få ett bra svar på dessa frågor.

Åtgärdsutredning och Riskvärdering –I åtgärdsutredning och riskvärdering avgörs vilka åtgärder som är tekniskt möjliga och ekonomiskt rimliga att genomföra. Åtgärderna utreds och värderas också efter vilken miljönytta och social effekt de medför. I riskvärderingen värderas åtgärderna för att skapa ett beslutsunderlag: så att rätt efterbehandlingsåtgärd för varje individuellt område väljs.

Anmälan och Åtgärd –När åtgärdsalternativ valts anmäls detta till tillsynsmyndigheten, och kan sedan utföras. Wescon är med hela processen och utför miljökontroll, så att åtgärden utförs på korrekt sätt, att eventuella schaktmassor hanteras miljömässigt och körs till godkänd mottagare samt att nödvändiga skyddsåtgärder för omgivningen vidtas. En slutrapport avslutar processen, och föroreningen är åtgärdad.

Inom affärsområdet kan vi hjälpa er med:

  • Risk- och statusbedömningar vid fastighetsöverlåtelser
  • Miljötekniska markundersökningar där vi är ledande i Sverige på ISM/MIS/SSP samt driver utvecklingsarbeten för nya provhanteringsmetoder
  • Fördjupade och förenklade riskbedömningar där vi har bred kompetens kring historiska industriella verksamheter. Vi har djupgående kemisk förståelse och genomför biotillgänglighetsanalyser för både människa och miljö samt spridningsbedömningar
  • Ansvarsutredningar enligt 10 kap miljöbalken
  • Åtgärdsutredningar
  • Riskvärderingar
  • Anmälan om efterbehandling
  • Projektering och upprättande av förfrågningsunderlag inför efterbehandling
  • Kontakter med tillsynsmyndigheter
 

Följ oss och vår vardag på LinkedIn!