Konceptuella modeller i 3D

Vi använder EVS, ett program för modellering, för att bland annat skapa tredimensionella konceptuella modeller.
Att åskådliggöra t ex en föroreningssituation i en tredimensionell modell gör det enkelt att diskutera föroreningssituationen med problemägare och tillsynsmyndighet. Vår erfarenhet är att det är uppskattat av alla parter att på detta enkla sätt få överblick och att det också det ger en ökad förståelse för problembilden.

Programmet kan exempelvis modellera med en vald nivå av statistisk säkerhet (konfidensintervall) för mängder och utbredning av förorening inom ett område. Det svarar på var förorening förekommer och vilken volym/mängd massor som behöver flyttas/tas bort för att komma åt föroreningen. Det ger ett mycket bra underlag för planering och kostnadsberäkning av en åtgärd då det mycket snabbt går att beräkna hur många % av föroreningen som avlägsnas vid olika åtgärder och vilka kostnader det medför.

Wescon kan med hög konfidens säga hur mycket förorening som finns inom ett område. Programmet kan också visa var låg konfidens finns och ange exakt var komplettering av data behövs för att ge ökad konfidens.

Att arbete med konceptuella modeller i 3D gör vår kommunikation inom uppdragen enklare och tydligare, det gör att vi har ett säkert underlag för kompletterande provtagning samt planering och kostnadsuppskattning av åtgärder.

Kunden får en egen rörlig modell för visning som komplement till rapport.