Föreläsning för studenter

I slutet av februari bjöds Wescon in som gästföreläsare för kursen ”Miljöfarliga ämnen” som ingår i utbildningen ”Miljö och förorenade områden” på Västerbergslagens utbildningsförbund. Wescon höll en föreläsning om praktiska exempel från arbete med förorenade områden för att ge studenterna en inblick i hur arbetet med förorenade områden ser ut.

Föreläsningen bestod av två delar, där den första delen beskrev processen för hur arbete med förorenade områden generellt går till. Under den andra delen presenterades två genomförda uppdrag varav det ena utgjordes av en utredning vid avveckling av en tidigare metallindustri i Fagersta och det andra en utredning av ett område i Stockholm som var aktuellt för bostadsexploatering och där det bland annat tidigare funnits en ytbehandling. Gemensamt för båda uppdragen var att Wescon har genomfört hela processen för förorenade områden, från historisk utredning till slutrapportering efter genomförd sanering, som bilden visar.

Föreläsare från Wescon var Emma Platesjö som har lång erfarenhet som miljökonsult inom förorenade områden. -Det var jätteroligt att hålla i föreläsningen, och extra kul att studenterna var så intresserade och kom med bra frågor, säger Emma.

Föreläsningen hölls digitalt för de 18 studenter som läser sitt första år, av två år, på utbildningen. Målet med utbildningen är att studenterna ska erhålla kompetens för att kunna arbeta med förorenad mark genom hela processen, från de första mark- och vattenprovtagningarna, via saneringsprocessen och till de uppföljande efterkontrollerna. Inom utbildningen ingår även något som kallas ”lärande i arbete” vilket innebär att studenterna kommer ha praktik hos företag i branschen. Under våren 2021 kommer Wescon ta emot en student från utbildningen som kommer göra sin praktik hos oss under 10 veckor, vilket vi ser fram emot!