Termisk behandling av lösningsmedel

Förorening av klorerade lösningsmedel från småindustri med armaturtillverkning åtgärdas i Köping.

Åtgärden består av en kombination av ytlig schakt och termisk behandling djupare i marken. Nu pågår den termiska behandlingen av klorerade lösningsmedel (främst TCE) i de djupare lerlagren. Termisk behandling innebär att marken där aktuella föroreningar finns värms upp till aktuella ämnens kokpunkt. Föroreningarna kan då extraheras till ytan där de omhändertas i en reningsanläggning. På fotot syns brunnar som installerats i marken för tillförsel av värme, temperaturmätningar samt extraktion av föroreningar.

Sedan 2017 har Wescon arbetat med utredningar inom fastigheten Grönsiskan 35 i Köping. Wescon har inför saneringen utfört undersökningar för avgränsning av föroreningen genom bland annat sonic och MiHPT provtagning. Underlaget har använts för projektering av den pågående totalentreprenaden.

Då fastigheten ska exploateras med bostäder utförs efterbehandlingsarbetena med bidragsmedel från Naturvårdsverket för bostadsbyggande.