Trafikverket har utlöst ytterligare en option på två år för det ramavtal som Wescon har sedan maj 2018. Ramavtalet omfattar miljöstöd för underhållsarbeten för vägar i Uppsala, Södermanland, Örebro och Västmanlands län.

Trafikverket utför kontinuerliga underhållsarbeten längs statliga vägar som exempelvis dikning, kantskärning, trumbyten och beläggningsarbeten. Vi samarbetar med underkonsult som innehar specialistkompetens för diknings- och truminventering samt byggledning av underhållsentreprenaderna.

Vi är glada för det fortsatta förtroendet att få arbeta med den stora bredd av utredningar och undersökningar som ramavtalet kräver.

I slutet av februari bjöds Wescon in som gästföreläsare för kursen ”Miljöfarliga ämnen” som ingår i utbildningen ”Miljö och förorenade områden” på Västerbergslagens utbildningsförbund. Wescon höll en föreläsning om praktiska exempel från arbete med förorenade områden för att ge studenterna en inblick i hur arbetet med förorenade områden ser ut.

Föreläsningen bestod av två delar, där den första delen beskrev processen för hur arbete med förorenade områden generellt går till. Under den andra delen presenterades två genomförda uppdrag varav det ena utgjordes av en utredning vid avveckling av en tidigare metallindustri i Fagersta och det andra en utredning av ett område i Stockholm som var aktuellt för bostadsexploatering och där det bland annat tidigare funnits en ytbehandling. Gemensamt för båda uppdragen var att Wescon har genomfört hela processen för förorenade områden, från historisk utredning till slutrapportering efter genomförd sanering, som bilden visar.

Föreläsare från Wescon var Emma Platesjö som har lång erfarenhet som miljökonsult inom förorenade områden. -Det var jätteroligt att hålla i föreläsningen, och extra kul att studenterna var så intresserade och kom med bra frågor, säger Emma.

Föreläsningen hölls digitalt för de 18 studenter som läser sitt första år, av två år, på utbildningen. Målet med utbildningen är att studenterna ska erhålla kompetens för att kunna arbeta med förorenad mark genom hela processen, från de första mark- och vattenprovtagningarna, via saneringsprocessen och till de uppföljande efterkontrollerna. Inom utbildningen ingår även något som kallas ”lärande i arbete” vilket innebär att studenterna kommer ha praktik hos företag i branschen. Under våren 2021 kommer Wescon ta emot en student från utbildningen som kommer göra sin praktik hos oss under 10 veckor, vilket vi ser fram emot!

Konceptuella modeller i 3D

Vi använder EVS, ett program för modellering, för att bland annat skapa tredimensionella konceptuella modeller.
Att åskådliggöra t ex en föroreningssituation i en tredimensionell modell gör det enkelt att diskutera föroreningssituationen med problemägare och tillsynsmyndighet. Vår erfarenhet är att det är uppskattat av alla parter att på detta enkla sätt få överblick och att det också det ger en ökad förståelse för problembilden.

Programmet kan exempelvis modellera med en vald nivå av statistisk säkerhet (konfidensintervall) för mängder och utbredning av förorening inom ett område. Det svarar på var förorening förekommer och vilken volym/mängd massor som behöver flyttas/tas bort för att komma åt föroreningen. Det ger ett mycket bra underlag för planering och kostnadsberäkning av en åtgärd då det mycket snabbt går att beräkna hur många % av föroreningen som avlägsnas vid olika åtgärder och vilka kostnader det medför.

Wescon kan med hög konfidens säga hur mycket förorening som finns inom ett område. Programmet kan också visa var låg konfidens finns och ange exakt var komplettering av data behövs för att ge ökad konfidens.

Att arbete med konceptuella modeller i 3D gör vår kommunikation inom uppdragen enklare och tydligare, det gör att vi har ett säkert underlag för kompletterande provtagning samt planering och kostnadsuppskattning av åtgärder.

Kunden får en egen rörlig modell för visning som komplement till rapport.

Nytt år, ny medarbetare

Vi välkomnar vår nya medarbetare Sandra Karlsson. Sandra är utbildad miljövetare vid Linköpings universitet, Norrköping. Hon är uppvuxen i Nyköping och har nyligen flyttat till Västerås i samband med anställningen. På fritiden är hennes största intresse dans i alla dess former.

- Att börja ett nytt jobb under pågående pandemi har fungerat väldigt bra trots allt. Det är tack vare ett strukturerat upplägg för introduktion och ett fint välkomnande av alla nya kollegor, säger Sandra.

Sandra kommer att arbeta inom affärsområdet MKB och Tillstånd och kommer ersätta Jessica Vesterberg under hennes föräldraledighet.

Varmt välkommen!

Kontor i Stockholm

I höstas öppnade Wescon kontor i Stockholm. På ett kontorshotell som ligger vid globen, Arenavägen 33. I dagsläget bemannas kontoret av Emma Platesjö men vi söker just nu fler medarbetare med möjlig placering i Stockholm.

Emma valde för ett år sedan att flytta tillbaka till sin hemstad Nynäshamn efter 13 år i Västerås. -Jag har saknat närheten till havet och naturen och har nu möjlighet att få mer hjälp av min familj vilket är bra med tre små barn hemma, säger Emma. Hon förklarar att hon verkligen uppskattar att Wescon ger henne möjligheten att jobba kvar på företaget trots flytt till en annan stad. Annars kanske inte flytten hade blivit av eftersom hon trivs så bra på företaget, med kollegorna och arbetsuppgifterna.

Flera olika bitar föll på plats samtidigt som gjorde det möjligt för Wescon att öppna kontor i Stockholm. Emmas flytt till Nynäshamn i kombination med Wescons uppdrag som underkonsult till Environmental Resource Management (ERM) som finns på samma kontorshotell och att en stor del av våra uppdrag är i Stockholm.

Nu ser vi fram emot fler uppdrag och utveckling av Stockholmskontoret.

God jul och Gott nytt år!

Istället för julkort och julklappar så skänker Wescon i år en julgåva till föreningen Toaletter Utan Gränser.

Toaletter byggs för en familjs bruk och familjen bidrar själva med ca 30 % av toalettens kostnad i form av arbetet, pengar och eller material. Toaletten byggs med möjlighet till lokalt kretslopp eller i närheten av grönsaksodlare som tar hand om urin och fekalier på ett säkert sätt och använder det som gödselmedel i odlingen. Idag styrs huvudsakligen medel till Mocambique och Burkina Faso.

Med denna gåva vill vi bidra till uthållig utveckling både socialt, ekonomisk och miljömässigt.

Vi önskar våra samarbetspartners och kunder en God jul och ett Gott nytt år!