I början av oktober invigdes de nya kontorslokalerna där Köpings Mekaniska Verkstad tidigare varit verksamma. Elizabeth Salomonsson, kommunalråd i Köpings kommun, klippte band under invigningen. Detta är mycket anrika byggnader där bland annat delar till Volvos bilar tillverkades under mycket lång tid. 

Wescon har agerat miljöstöd genom hela projektet med Richard Lagberg som uppdragsledare. För att klara projektets komplexitet bemannades uppdraget med fem olika medarbetares varsina spetskompetenser. Uppdraget har innefattat miljöteknisk undersökning av föroreningar i byggnader och mark, materialinventering av farligt avfall, radonmätning i mark, rivnings- och saneringskontroller under pågående entreprenad, samråd med miljökontoret samt sammanställning av avfallsmängder och avrapportering till miljökontoret.

Nu när lokalerna tagits i drift, kommer Wescon att utföra miljökontroll för att säkerställa saneringsåtgärdernas funktion.

Omkring 80 miljöinspektörer och miljöskyddshandläggare lyssnade på Petter Wetterholm när han föreläste om att planera och utföra miljökontroll. Det var på "Åtgärdsutbildningen" inom förorenade områden som länsstyrelserna i Mälardalen, Gotland och Dalarna höll. Petter delade bland annat med sig av erfarenheter från uppdrag där allt inte gått som det var tänkt och viktiga frågeställningar.

-Det var extra roligt att många av deltagarna kom och diskuterade efter föreläsningen och ställde konkreta frågor. Jag tror att det finns ett stort behov av och värde i att konsulter, problemägare och tillsynsmyndigheter kan diskutera frågeställningar i mer informella sammanhang.

Hässelbyverket är ett kraftvärmeverk i Stockholm som står inför utveckling. Wescon deltar i förberedelserna genom att utföra materialinventering och miljöteknisk undersökning av byggnader. Dessa undersökningar syftar till att ge en nulägesstatus avseende farligt avfall och verksamhetsrelaterade föroreningar.

Arbetet präglas av stort fokus på arbetsmiljö utifrån anläggningens speciella förutsättningar. Det innebär bland annat arbete på höga höjder, på platser med heta ytor och explosionsrisk samt i begränsade arbetsutrymmen.

Förutom riskanalys för arbetsmiljö upprättas också arbetsberedningar inför vissa särskilt riskfyllda arbetsmoment. Dessa godkänns av beställaren inför varje arbete på plats.

Tack vare Wescons kompetens och ett gott samarbete med beställaren Stockholm Exergi har arbetet hittills kunnat utföras resurseffektivt trots anläggningens storlek och komplexitet. Resultatet av Wescons arbete blir en del av ett kommande upphandlingsunderlag.

Nya medarbetare

Varmt välkomna Amanda Berglund, Jessica Vesterberg, Oskar Andersson och Gustav Andersson. De kommer att förstärka vårt team med sina olika kompetenser.

Amanda förstärker affärsområde MKB och tillstånd. Efter studierna på Linköpings Universitet har hon under sommaren arbetet som miljöinspektör.

Jessica arbetar inom affärsområde MKB och tillstånd och kommer ersätta Emma Platesjö under hennes föräldraledighet. Jessica kommer närmast från Region Västmanland där hon arbetade som miljösamordnare och bland annat utvecklade cirkulära materialflöden.

 

Oskar och Gustav arbetar med förorenade områden med inriktning på provtagningar i fält.

 

Wescons arbetssätt i miljöanpassningsprocessen gör planarbetet effektivare och uppnår en bättre miljö. 

I den senaste detaljplanen som Wescon arbetade med bedömdes detaljplanen inledningsvis innebära betydande miljöpåverkan. Frågor som exempelvis buller, arkeologi och kulturmiljö behövde utredas djupare.

Wescon samordnade genomförande av expertutredningar och gjorde tillsammans med arkitekt, beställare och kommun, anpassningar av planen för att minska miljöpåverkan. Vid avgränsningssamrådet med länsstyrelsen redovisade Wescon att påverkan av planen inte längre kan anses vara betydande och länsstyrelsen delade bedömningen. Här har vi utmanat det nya 6 kapitlet i Miljöbalken och nått syftet med miljöbedömningsprocessen. 

Varken Wescon eller kommunen har tidigare hört talas om ett ärende där länsstyrelsen ändrat bedömningen från betydande miljöpåverkan till icke betydande miljöpåverkan i detta skede i planprocessen.

Vi är otroligt glada över att vårt arbetssätt når framgång och det ger oss energi att fortsätta vårt arbete och tro på en effektiv miljöbedömningsprocess.