Delad kunskap tar oss närmare miljömålen

Wescon i olika utbildningssammanhang

Wescon är flitigt anlitade som föreläsare på kurser och branschträffar. Några är återkommande och några är vid enstaka tillfällen. Vi är några som tycker det är extra roligt att få dela med oss av vår kunskap och erfarenhet i sådana sammanhang.

Tillsammans i teamet har vi en bred kompetens. Utifrån kundens behov och syfte så väljs personer eller en kombination av personer med kvalificerad kompetens. Här är några exempel på kurser och evenemang som vi medverkat i under våren.

  • Länsstyrelserna i Mälarlänens Tema-utbildning inom förorenade områden – Tillsyn i åtgärdsfas
  • Renare marks nationella vårmöte – Från jättefarlig till ofarligt
  • PQ Projektledning – Utbildning om förorenade områden i mark och byggnader
  • Vesterlins – Utbildning om markföroreningar vid planläggning och exploatering
  • Renare mark, region Mälardalen – Föreläsning om In situ-sanering i jord genom soil-mix
  • G9 träff för miljöinspektörer – Omvandling från industri till bostadsfastighet
  • BFAB – Miljöinventering av byggnader

Länsstyrelserna i Mälarlänen
Årlig Tema-utbildning inom förorenade områden för tillsynsmyndigheter inom förorenade områden. Temat för utbildningen var tillsyn i åtgärdsfas.
Hölls av: Jonas Hedlund och Karin Skattegård

Renare marks vårmöte
Från jättefarligt till ofarligt, var en föreläsning om en riskbedömning av arsenik utifrån oral biotillgänglighet. Föreläsningen behandlade även gruvavfall inom kulturskyddat område.
Hölls av: Petter Wetterholm

PQ Projektledning
Intern miljösatsning för att ge projektledare utökad kunskap om föroreningar inför och under projekt.
Hölls av: Martin Schill och Anna-Lena Olsson
Del Byggmiljö
Utbildningen omfattade de krav och regler som är styrande inför en miljöinventering och de vanligt förekommande ämnena asbest, PCB och PAH. Diskussion om vilka krav som gäller vid upphandling av sanering och vilka krav upphandlaren bör ställa.
Del Förorenade områden
Deltagarna fick lära sig bl a om krav enligt miljöbalken gällande förorenade områden, hantering av massor och ansvarsfrågan.

Vesterlins
Utbildningen heter Markföroreningar vid planläggning och exploatering. En återkommande utbildning som vi genomför tillsammans med jurister från Vesterlins. Vi tar oss igenom efterbehandlingsprocessen med teori och ett praktikfall som vi följer.
Hölls av: Karin Skattegård och Anna-Lena Olsson

Renare mark, region Mälardalen
En föreläsning om en in situ-sanering av klorerade lösningsmedel jord genom soil-mix som vi genomfört med gott resultat.
Hölls av: Petter Wetterholm

G9 träff
Gemensam träff för kommunernas miljöinspektörer i städerna Uppsala, Västerås, Örebro, Eskilstuna, Karlstad, Borås, Linköping, Jönköping, och Norrköping. En föreläsning om en fastighet som omvandlas från industri till bostadsområde. Wescon har arbetet med projektet från start med fokus på platsspecifika riktvärden och åtgärd genom in situ-sanering av klorerade lösningsmedel i jord.
Hölls av: Erika Modig

BFAB
Wescon håller två gånger per år i en två dagars utbildning på temat Miljöinventering av byggnader. Utbildningen behandlar inventering av farligt avfall (asbest, PCB, PAH m fl) och föroreningar i byggnader. Dessutom ges en inblick i olika krav och regler kring varför en inventering ska göras. Arbetsmiljö vid inventering är ett annat stort fokusområde. Utbildningen blandar teori med praktik genom gruppövning och studiebesök.
Hölls av: Martin Schill

Är ni intresserade av en utbildning eller har en utbildningsidé?
Wescon har dels färdiga utbildningsupplägg och skräddarsyr också upplägg utifrån kundens behov och önskemål. Vi strävar efter att varva teori och praktiska exempel från projekt som vi arbetat med. Deltagarnas frågor leder ofta till intressanta diskussioner och resonemang.

Köping Hydrogen Park – hållbar vätgas

Plats för Köping Hydrogen Park

I Köping är planen att inom ett par år kunna omvandla icke återvinningsbart avfall som bland annat vindturbinblad till vätgas. Vindturbinblad som tas ur bruk håller på att bli ett stort avfallsproblem eftersom de är svåra och otympliga att återvinna. Plagazi-processen som kommer användas är en hållbar och miljövänlig lösning på problemet med lågt koldioxidavtryck.

I Köping är planen att inom ett par år kunna omvandla icke återvinningsbart avfall som bland annat vindturbinblad till vätgas. Vindturbinblad som tas ur bruk håller på att bli ett stort avfallsproblem eftersom de är svåra och otympliga att återvinna. Plagazi-processen som kommer användas är en hållbar och miljövänlig lösning på problemet med lågt koldioxidavtryck.

Wescon har deltagit i arbetet med att ta fram underlag till ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för att uppföra och driva anläggning för produktion av vätgas. Arbetet med miljöbedömningsprocessen och att upprätta miljökonsekvensbeskrivningen har krävt flera olika spetskompetenser inom miljö, buller, risk och säkerhet samt juridik. Wescon har tillsammans med Briab, Brekke & Strand samt Advokatbyrån Fröberg & Lundholm arbetat fram de underlag som ligger till grund för ansökan.

Wescon har deltagit i arbetet med att ta fram underlag till ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för att uppföra och driva anläggning för produktion av vätgas. Arbetet med miljöbedömningsprocessen och att upprätta miljökonsekvensbeskrivningen har krävt flera olika spetskompetenser inom miljö, buller, risk och säkerhet samt juridik. Wescon har tillsammans med Briab, Brekke & Strand samt Advokatbyrån Fröberg & Lundholm arbetat fram de underlag som ligger till grund för ansökan.

Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken lämnades in till Mark- och miljödomstolen under april.

För barns framtid

I år har Wescon valt att stötta barnrättsorganisationen Plan International Sverige och skänkt en gåva specifikt till de människor som drabbats av jordbävningskatastrofen i norra Syrien.

Jordbävningskatastrofen i Syrien

Förödelsen är enorm efter jordbävningen och miljontals människor har förlorat sina hem. Tiotusentals har dött och många barn har mist sina föräldrar. Plan International arbetar i norra Syrien och stöttar de drabbade med det allra nödvändigaste, så som mat, vatten, mediciner, varma filtar, madrasser och hygienpaket.

Jordbävningskatastrofen inträffar vid en tidpunkt då befolkningen i norra Syrien redan kämpar för att överleva efter år av konflikter, ekonomisk kollaps, kolerautbrott och svåra vinterförhållanden. Redan före jordbävningen hade många människor behövt lämna sina hem mer än en gång och hade begränsad tillgång till sjukvård.

De drabbade barnen

Plan International fanns på plats redan före katastrofen och de kommer finnas kvar även efter det akuta skedet. Deras högsta prioritet är barnens trygghet och skydd, och de har ett särskilt fokus på flickor. Plan International kommer fortsätta arbeta för att barn ska få komma tillbaka till skolan och få tillgång till grundläggande hälsovård och trygghet.

Wescon vill med denna gåva stötta Plan Internationals viktiga arbete i kampen för barns framtid!

Termisk åtgärd i slutskedet

Saneringen av klorerade lösningsmedel vid den gamla armaturfabriken på fastigheten Grönsiskan 35 i Köping fortsätter. Metoden som används är termisk in situ-sanering, för att genom det nå föroreningarna som finns i de djupare lerlagren på fastigheten. Saneringen har pågått under en tid och nu har provtagning av leran skett för att se om den termiska behandlingen har haft önskad effekt.

Vår miljökonsult Jonas Hedlund arbetar med projektet och har i en intervju med Västmanlands Television berättat om det pågående saneringsarbetet och den provtagning som nu har gjorts. Vi har tidigare skrivit om Wescon roll i arbetet och ni kan läsa mer om projektet här.

Lär känna Jessica Sundman

·       Vad jobbar du med just nu?
Jobbar i skrivande stund med miljökonsekvensbeskrivningen för en bergtäkt.

·       Hur länge har du varit aktiv i branschen?
Drygt 1 år.

·       Hur länge har du jobbat på Wescon?
Varit i branschen lika länge som jag varit på Wescon det vill säga 1 år.

·       Vilken utbildning har du?
Kandidatexamen i geovetenskap och en påbörjad master i paleobiologi.

·       Vad gör du efter jobbet en vanlig onsdag?
Klämmer på plast på mitt lokala klättergym.

·       Vad är det bästa med att jobba på Wescon?
Omväxlingen i och med att var delaktigt i så många olika projekt.

·       Hur stylar du Wescon-lila?
Till varsel såklart, man vill ju synas

·       Vad skulle du göra om du vann en miljon?
Flytta ut på landet.

·       Vad är ditt bästa miljötips?
Shoppa secondhand, du får en unik still och det känns bra både i plånboken och för klimatet.

·       Avslutningsvis, vad har du för favoritgodis?
Chips och dipp, är inget godis men det går mycket bättre att kombinera med ett glas bubbel.

 

Wescon har fått tillökning

Anna Svensson till vänster och Ida Bois till höger

Vi kan med glädje presentera två nya medarbetare. Anna Svensson (till vänster) kommer senast från Geosigma (numera Rejlers) där hon arbetade med förorenade områden. Hon har även arbetat på SGU:s maringeologiska enhet med bl.a. fältarbete till sjöss. Hos oss på Wescon kommer Anna arbeta inom affärsområdet förorenade områden med framför allt provtagningar i fält. På fritiden gillar Anna att lyfta skrot och spendera tid ute i naturen. Utöver det är ordvitsar en av hennes specialiteter.  

Ida Bois (till höger) är miljövetare och har tidigare arbetat med MKB för nationell transportplan hos Trafikverket. Hon kommer att förstärka affärsområdet MKB och tillstånd och kommer framför allt att arbeta med tillståndsärenden och anmälningsärenden. På fritiden gillar Ida att spendera tid i stallet tillsammans med sina hästar och hon är dessutom en duktig musiker.

Anna sitter på kontoret i Västerås och Ida sitter på kontoret i Falun.

Varmt välkomna till Wescon!