Riskvärdering – nyckeln till hållbara efterbehandlingsåtgärder?


Då en förorening utgör en alltför stor risk för människors hälsa eller miljö så är det viktigt att ta reda på vilka åtgärdsalternativ som är lämpliga för föroreningssituationen och förutsättningarna på platsen. Men att sedan avgöra vilket åtgärdsalternativ som är det bäst lämpade i det enskilda fallet är inte alltid solklart.


Alternativen måste därför genomgå en s.k. riskvärderingsprocess för att få fram det mest hållbara alternativet. I processen värderas de olika alternativen utifrån ekologiska, sociala och ekonomiska aspekter. Riskvärderingar har fått ett uppsving de senaste åren. Det beror säkerligen till stor del på SGI:s nya vägledning om just riskvärdering vid förorenade områden och SGF:s utbildning med samma inriktning.

Riskvärderingen syftar till att uppfylla målet om fungerande ekosystem, skydda miljön för kommande generationer och uppnå en god livsmiljö för människor till en rimlig kostnad.

Wescon har under senaste året utfört flera riskvärderingsprocesser för olika typer av föroreningssituationer:

  • Planområde Börjetull, Uppsala – Deponi som ska omvandlas till bostadsområde
  • Fagersta – Fd brandövningsplats
  • Harven, Borlänge – Fd kemtvätt som gett upphov till förorening av klorerade lösningsmedel
  • Hjortsberga, Småland – Fd sågverk där ridåsprutning med PCP och delvis doppning i pentaklorfenol har skett
  • Messingen, Upplands Väsby – PCB-förorening i parkmark inom bostadsområde

En framgångsfaktor i en lyckad riskvärderingsprocessen är att inkludera berörda parter i processen för att bland annat ge beslutsfattarna ett bättre underlag och en mer informerad grund att fatta beslut på. Det minimerar osäkerheten och ger en tydligare bild av vad som kan förväntas. Det ska vara enkelt, tydligt och hållbart. Det är viktiga ledord som ska genomsyra processen.  

En inkluderande process ska också syfta till att prioritera aspekter på de områden där nyttogörandet är som störst. Det kan innebära att man fokuserar på aspekter som är mest kritiska och undviker orimliga åtgärder och kostnader. Baserat på tidigare erfarenhet kan det till och med vara så att ingen åtgärd kan vara det mest hållbara alternativet.

Genom att värdera åtgärdsalternativen mot de olika kriterierna och inkludera de olika intressenterna i riskvärderingsprocessen går det att komma fram till ett hållbart och välgrundat beslut.

Kontakta oss idag för att se hur vi kan hjälpa dig att komma fram till det bästa åtgärdsalternativet för din föroreningssituation på ett lönsamt och hållbart sätt.


Karin Skattegård
Emma Platesjö

Kunskapsutbyte inom Europa

Platsbesök på Oosterweel Link, Antwerpen

Hela teamet har varit på studieresa till Belgien där vi besökte Bryssel, Brygge, Blankenberge och Antwerpen. På det fullspäckade schemat stod bland annat utvecklande studiebesök, kunskapsutbyte och teambuilding.

I Antwerpen fick vi förmånen att träffa tre företag, EnISSA, iFlux och Injectis. EnISSA är miljökonsulter specialiserade inom markundersökningar och analyser in situ. Wescon har haft flera samarbeten med EnISSA, där deras unika teknik för MIP-sondering använts. Läs mer om MIP-sondering i vår tidigare nyhet MIP-sondering i jämförelse med rotosonicprovtagning. iFlux är specialiserade inom övervakning av grundvatten, vilket är särskilt intressant vid riskbedömningar. Genom att förstå grundvattenflödet kan vi göra bättre bedömningar av hur föroreningar sprider sig. iFlux lät oss även besöka deras labb där de i praktiken demonstrerade deras produkter. Injectis är specialiserade på in situ-sanering för mark genom bland annat kemisk och biologisk nedbrytning. Deras saneringsmetod baseras på injektering av föroreningsberoende reagenslösningar, väl anpassade för ändamålet.

Studiebesöket gav oss även möjlighet att besöka ett av Europas största pågående infrastrukturprojekt – Oosterweel Link. Oosterweel Link är en sammanlänkning av Antwerpens ringväg. Förbindelsen ska leda trafiken utanför staden och bidra till en grönare, säkrare och hälsosammare stad. En sträcka är kraftigt förorenad av PFAS, orsakat av utsläpp från 3M:s fabrik i Antwerpen. PFAS-föroreningen har försenat projektet, men i slutändan bidragit till att 3M fått tagit ansvar för de föroreningsskadade områdena.

Utöver skratt, kulturupplevelser och bad i goda vänners lag främjade studieresan nya idéer, utbyte av kunskaper och erfarenheter vilket gett upphov till ytterligare samarbeten mellan Wescon och våra branschkollegor i Europa.

Ta möjligheten att läsa mer om EnISSA, iFlux och Injectis på deras respektive hemsidor.

Vi utökar teamet: Välkomna vår nya kollega!

Vi kan med glädje presentera vår nya kollega Lisa Lundblad. Lisa är utbildad miljövetare vid Södertörns Högskola. Hon kommer senast från Miljömärkning Sverige (Svanen) där hon arbetade med certifieringar av nya byggnader. Lisa har även tidigare arbetet med farligt avfall och har erfarenhet av hanteringen av det. Fritiden spenderas med familjen i Nynäshamn och fylls med barnens olika fritidsaktiviteter.

Lisa kommer att förstärka affärsområde byggmiljö och kommer hålla till på vårt Stockholmskontor. Varmt välkommen!

MIP-sondering i jämförelse med rotosonicprovtagning

En fallstudie har utförts för olika provtagningsmetoder vid en f.d. kemtvätt som orsakat förorening av klorerade lösningsmedel. Studien är ett examensarbete som vår medarbetare Sandra Lundström utförde under 2022. MIP-sondering och rotosonic är två olika provtagningsmetoder som lämpar sig för t ex klorerade lösningsmedel.

MIP-sondering utförs av det belgiska företaget EnISSA (enhanced in-situ soil analysis)

MIP-sondering

MIP-sondering är en metod för in situ-provtagning. En sond drivs
ned i marken och ett stålblock värmer upp jorden så att föroreningen avgår i
gasfas och leds upp till en detektor som direktanalyserar i fält.

Med EnISSA-GC-MS kan enskilda ämnen detekteras och med hjälp
av EC- och HPT-mätare ges en indikation på elektrisk konduktivitet. Det ger en
uppfattning om jordarten, samt jordens permeabilitet, hydrauliska konduktivitet
och mätning av nivån för grundvattenytan.

MIP-sonderingen som utfördes maj 2022 dokumenteras i arbetet
och resultatet från den gav en mycket detaljerad föroreningsbild där nya
jordplymer identifierades och tidigare upptäckta plymer kunde avgränsas och
nyanseras. Resultatet gav även bra indata till en 3D-modell som ska ligga till
grund för beslut om eventuella vidare åtgärder.

Rotosonicprovtagning

Rotosonic är en provtagningsmetod där man använder sig av
högfrekventa vibrationer i kombination med rotationer för att driva ned en
provtagare i marken. Den ger långa och nästintill ostörda borrkärnor upp till
markytan som trycks ut i en ränna för provtagning och inspektion av
jordartsförhållanden.

Resultat

I den här fallstudien har en jämförelse mellan MIP-
sondering och rotosonic gjorts. Resultatet visar att MIP-sonderingen medför
högre analysfrekvens vilket gör den mer kostnads- och tidseffektiv i jämförelse
med rotosonic. MIP-sonderingen är dessutom anpassningsbar redan i fält.
Viktiga skillnader mellan metoderna är att MIP-sonderingen ger resultat som
totalhalt i jord och vatten, att analysresultatet ges i enheten µg/l och att
ingen visuell jordartsinformation fås. Ytterligare skillnader är att resultaten
kommer direkt i fält samt att metoden ger stickprover, medan rotosonic
provtagning oftast görs som samlingsprov för bestämt provtagningsdjup.

De största nackdelarna med MIP-sonderingen är att den inte
går att jämföra direkt med riktvärden. Andra begränsningar är att det finns
risk för låg acceptans av myndigheter, att den tekniken inte finns på den
svenska marknaden och att förekomst av block och sten försvårar användningen.

Eftersom det vid MIP-sondering är svårt att jämföra resultatet
mot riktvärden lämpar den sig bäst att kombinera med metoder där prover skickas
in på analys för respektive medium. Att använda sig av MIP i ett första skede
ger bra vägledning om var och på vilket djup jordprover och grundvattenrör ska
placeras och kan ge en bra uppfattning om föroreningens utbredning.

-Jag tror MIP-sondering är en metod som har stor potential att användas mer än den gör idag, just för att undersöka områden som förorenats med framför allt klorerade lösningsmedel som ofta förekommer på stora djup, förklara Sandra.

MIP-sondering Harven 2 jämförelse mot rotosonicprovtagning utförde Sandra Lundström som examensarbete hos Wescon under sina studier på den dåvarande utbildningen ”Miljö och Förorenade områden” vid Västerbergslagens Utbildningsförbund.

Wescon deltar i utvecklingen när Sandvikbolagen möter framtiden

Sandvikkoncernen är en global, högteknologisk industrikoncern som tillhandahåller lösningar som förbättrar produktivitet, lönsamhet och hållbarhet inom tillverknings-, gruv- och infrastrukturindustrierna. Sandvik bedriver flera av sina verksamheter i Sandvikens industripark.

Sandvikens industripark

Förändringar föranleder nya miljötillstånd

Sandvik har under de senare åren genomgått organisatoriska förändringar. Tidigare Sandvik Materials Technology har separerats från Sandvikkoncernen och ändrats till Alleima AB.

För Sandvik-koncernen kommer förändringen möjliggöra ett starkare fokus på lönsam tillväxt inom de kvarvarande områdena, det vill säga lösningar för gruv- och bergbrytning, krossning och sortering, metallbearbetning och digital tillverkning.

Som ett led av de organisatoriska förändringarna har de kvarvarande Sandvikbolagen i Sandviken behövt ansöka om nya miljötillstånd för sina befintliga verksamheter. I samband med detta har även ansökningarna omfattat viss produktionsökning för vissa av verksamheterna.

De kvarvarande Sandvikbolagen i Sandviken bedriver utvecklande och ledande verksamheter inom olika områden.

AB Sandvik Coromant är ledande inom verktyg för skärande bearbetning, bearbetningslösningar och kompetens som driver industristandarderna framåt samt innovationer som efterfrågas inom skärande bearbetning.

Sandvik Mining and Construction Tools AB utvecklar och producerar bergborrprodukter/verktyg för bergbearbetning till såväl gruvverksamhet som anläggningsarbeten.

Sandvik Machining Solutions AB producerar metallpulver samt tillverkar komponenter av olika slag genom modern additiv tillverkning som möjliggör skapande av avancerade designer som inte traditionella metoder förmår.

Nyttan med parallella tillståndsprövningar

Wescon har fått förtroendet av bolagen att driva tillståndsprocesserna genom att genomföra samråd samt upprätta miljökonsekvensbeskrivningar och tekniska beskrivningar, som legat till grund för ansökningarna. Ansökningshandlingarna har upprättats av Fröbergs & Lundholm Advokatbyrå i nära samarbete med bolagen och teamet på Wescon.

Wescon har arbetat med de tre tillståndsansökningarna samlat och parallellt för att kunna ta vara på synergieffekter som funnits till följd av verksamheternas gemensamma lokalisering. I den mån det varit relevant har verksamheternas gemensamma omgivning och samlade miljöpåverkan kunnat beskrivas och bedömas. Detta har enligt teamet utgjort en framgångsfaktor i projekten.

Teamet på Wescon har bestått av Anna-Lena Olsson, Erica Tallberg, Amanda Berglund och Karin Skattegård.

Lär känna Karin Skattegård

·    Vad jobbar du med just nu?
Jag kompletterar en statusrapport med nya analysresultat och skissar på en fördjupad riskbedömning av DDT.

·    Hur länge har du varit aktiv i branschen?
Typ 20 år

·    Hur länge har du jobbat på Wescon?
Jag ser fram emot 5-årsjubileum

·    Vilken utbildning har du?
Miljö- och hälsoskyddsprogrammet vid Umeå Universitet

·    Vad gör du efter jobbet en vanlig onsdag?
Förhoppningsvis gymmar jag eller så väljer jag att ta det lungt hemma och kollar på en serie.

·    Vad är det bästa med att jobba på Wescon?
Gemenskapen, att vi har så kul och vårt arbetssätt där vi jobbar i team och drar nytta av varandras olika kompetenser.

·    Hur stylar du Wescon-lila?
Jag tar något svart till så att den lila färgen får ta plats

·    Vad skulle du göra om du vann en miljon?
Köpa en brygga, eller kanske snarare en plats att ha en brygga på. Brygghäng är det bästa.

·    Vad är ditt bästa miljötips?
Låna ”sällansaker” av andra istället för att köpa själv och såklart erbjuda att också låna ut det som jag har.

·    Avslutningsvis, vad har du för favoritgodis?
Salt hallon och djungelvrål

Följ oss och vår vardag på LinkedIn!