Wescon utför fördjupad hälsoriskbedömning genom analys av oral biotillgänglighet samt växters upptag av metaller

Wescon Miljökonsult utför fördjupad hälsoriskbedömning av ett naturområde där bostäder planeras att uppföras. I den fördjupade utredningen undersöks risken för hälsoeffekter och inte enbart halten föroreningar i mark och grundvatten!

Metallernas mobilitet i marken kartläggs genom sekventiell lakning samt genom analys av mängden metaller som tagits upp i växter (svamp, bär, äpplen m m). Vi analyserar även den relativa biotillgängligheten vid oralt intag av jord och damm. Genom denna analys- och undersökningsstrategi kan vi utföra en kvalitativ hälsoriskbedömning och beräkna den platsspecifika exponeringen människor kommer att utsättas för.

 

Fler Nyheter

Delad kunskap tar oss närmare miljömålen

Wescon i olika utbildningssammanhang Wescon är flitigt anlitade som föreläsare på kurser och branschträffar. Några är återkommande och några är vid enstaka tillfällen. Vi är några

För barns framtid

I år har Wescon valt att stötta barnrättsorganisationen Plan International Sverige och skänkt en gåva specifikt till de människor som drabbats av jordbävningskatastrofen i norra Syrien.

Termisk åtgärd i slutskedet

Saneringen av klorerade lösningsmedel vid den gamla armaturfabriken på fastigheten Grönsiskan 35 i Köping fortsätter. Metoden som används är termisk in situ-sanering, för att genom det

Lär känna Jessica Sundman

·       Vad jobbar du med just nu?Jobbar i skrivande stund med miljökonsekvensbeskrivningen för en bergtäkt. ·       Hur länge har du varit aktiv i branschen?Drygt 1 år.

Wescon har fått tillökning

Anna Svensson till vänster och Ida Bois till höger Vi kan med glädje presentera två nya medarbetare. Anna Svensson (till vänster) kommer senast från Geosigma (numera