Amanda Berglund

MKB och tillstånd 

Amanda arbetar som handläggare främst med projekt inom MKB och Tillstånd samt vissa moment inom förorenade områden. Hon har erfarenhet av att arbeta med såväl myndigheter, fastighetsägare, industrier som exploateringsföretag. Arbetet har också gett henne kunskap och erfarenhet av arbete i projekt och projektledning.

För närvarande arbetar hon framför allt med tillstånds- och anmälningsärenden för både miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet. Amanda har vana av att ta fram underlag för tillståndsprövningar i alla delar, d v s samrådshandlingar, tekniska beskrivningar och miljökonsekvensbeskrivningar. Hon har särskild erfarenhet av verkstads- och träindustrier samt industriutsläppsverksamheter med tillhörande BAT-slutsatser. En del av hennes uppdrag omfattar även miljöstöd åt olika typer av verksamheter. Som en del av arbetet med miljöstöd ingår att ansvara för och upprätta miljörapporter, genomföra interna revisioner av lagstiftningsefterlevnad samt upprätta och ajourhålla exempelvis egenkontrollprogram. 

Amanda arbetar även med GIS som möjliggör visualisering av data i syfte att förenkla och tydliggöra beskrivningar av verkligheten i rapporter och presentationer. 

Under Universitetsstudierna har Amanda studerat de flesta miljö- och hållbarhetsfrågor på en översiktlig och tvärvetenskaplig nivå, vilket gett en god grund och ett brett hållbarhetsperspektiv.

En tidigare anställning inom den offentliga sektorn har gett hennes erfarenhet av arbetet i kommunal förvaltning, vilket ger henne goda förutsättningar att arbeta med och gentemot myndigheter. 

qr-amanda-b
bild_amanda_berglund
qr-amanda-b