Miljökonsekvensbeskrivningar och tillstånd

Miljöbedömningen är en process för att arbeta med kontinuerliga anpassningar av projekt, verksamheter och detalj- och översiktsplaner. Anpassningar sker genom hela processen från samråd till genomförandet för att åtgärderna ska medföra så låg miljöpåverkan som möjligt och mynna ut i ett tillståndsbeslut.

Miljöbedömningsprocessen

Vi hjälper er med att utifrån ert pågående miljöarbete ta fram det viktiga till miljöanpassningsprocessen.

Inom affärsområdet har vi kompetens för och kan hjälpa er med:

 • Att leda er genom processen och agera processledare från idé till färdigt tillstånd.
 • Att föreslå miljöanpassningar med små steg/medel.
 • Att stötta er och driva fram alternativa åtgärder.

Vi har ett brett nätverk av specialister att nyttja där vi inte är experter själva och vi har ett gott samarbete med myndigheter och arbetar med transparens.

Vi har bred erfarenhet av bl a:

 • Tillståndsprövningar enligt miljöbalken för miljöfarlig verksamhet och Seveso-anläggningar
 • Tillståndsprövningar för vattenverksamhet
 • Natura 2000-prövningar
 • Miljökonsekvensbeskrivningar
 • Miljöbedömningar av detaljplaner
 • Statusrapporter och BAT-utredningar enligt Industriutsläppsförordningen (IUF/IED)
 • Myndighetskontakter
 • Miljöstöd till myndigheter och verksamheter
 • Anmälningsärenden och dispensansökningar för kultur- och naturmiljöer
 • Lokaliseringsutredning
 

Följ oss och vår vardag på LinkedIn!