Sandra Karlsson

MKB och tillstånd 

Sandra har, under sin tid på Wescon, samlat på sig olika erfarenheter inom en mångfald av projekt. Dessa projekt har främst omfattat arbete med tillståndsprocesser för miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet som innefattat bland annat samråd med myndigheter samt upprättande av bl.a. miljökonsekvensbeskrivningar och statusrapporter. I arbetet med specifika miljöbedömningar är även detaljplanefrågor centrala vilket i vissa projekt visat sig extra tydligt där tillstånds- och detaljplaneprocesser skett parallellt. Vidare har Sandra arbetat inom flertalet projekt med avseende på anmälningsärenden rörande vattenverksamhet och 12:6 samråd, där kontakt med myndigheter har haft en central roll. 

Sandra arbetar i stor utsträckning med GIS som möjliggör visualisering av data i syfte att förenkla och tydliggöra beskrivningar av verkligheten.

Under utbildning har Sandra studerat översiktligt och tvärvetenskapligt avseende miljö- och hållbarhetsfrågor, vilket gett henne en god grund och ett brett helhetsperspektiv.

qr-sandra-k
bild_sandra-karlsson
qr-sandra-k