Riskvärdering – nyckeln till hållbara efterbehandlingsåtgärder?

Då en förorening utgör en alltför stor risk för människors hälsa eller miljö så är det viktigt att ta reda på vilka åtgärdsalternativ som är lämpliga för föroreningssituationen och förutsättningarna på platsen. Men att sedan avgöra vilket åtgärdsalternativ som är det bäst lämpade i det enskilda fallet är inte alltid solklart. Alternativen måste därför genomgå […]