Riskvärdering – nyckeln till hållbara efterbehandlingsåtgärder?


Då en förorening utgör en alltför stor risk för människors hälsa eller miljö så är det viktigt att ta reda på vilka åtgärdsalternativ som är lämpliga för föroreningssituationen och förutsättningarna på platsen. Men att sedan avgöra vilket åtgärdsalternativ som är det bäst lämpade i det enskilda fallet är inte alltid solklart.


Alternativen måste därför genomgå en s.k. riskvärderingsprocess för att få fram det mest hållbara alternativet. I processen värderas de olika alternativen utifrån ekologiska, sociala och ekonomiska aspekter. Riskvärderingar har fått ett uppsving de senaste åren. Det beror säkerligen till stor del på SGI:s nya vägledning om just riskvärdering vid förorenade områden och SGF:s utbildning med samma inriktning.

Riskvärderingen syftar till att uppfylla målet om fungerande ekosystem, skydda miljön för kommande generationer och uppnå en god livsmiljö för människor till en rimlig kostnad.

Wescon har under senaste året utfört flera riskvärderingsprocesser för olika typer av föroreningssituationer:

  • Planområde Börjetull, Uppsala – Deponi som ska omvandlas till bostadsområde
  • Fagersta – Fd brandövningsplats
  • Harven, Borlänge – Fd kemtvätt som gett upphov till förorening av klorerade lösningsmedel
  • Hjortsberga, Småland – Fd sågverk där ridåsprutning med PCP och delvis doppning i pentaklorfenol har skett
  • Messingen, Upplands Väsby – PCB-förorening i parkmark inom bostadsområde

En framgångsfaktor i en lyckad riskvärderingsprocessen är att inkludera berörda parter i processen för att bland annat ge beslutsfattarna ett bättre underlag och en mer informerad grund att fatta beslut på. Det minimerar osäkerheten och ger en tydligare bild av vad som kan förväntas. Det ska vara enkelt, tydligt och hållbart. Det är viktiga ledord som ska genomsyra processen.  

En inkluderande process ska också syfta till att prioritera aspekter på de områden där nyttogörandet är som störst. Det kan innebära att man fokuserar på aspekter som är mest kritiska och undviker orimliga åtgärder och kostnader. Baserat på tidigare erfarenhet kan det till och med vara så att ingen åtgärd kan vara det mest hållbara alternativet.

Genom att värdera åtgärdsalternativen mot de olika kriterierna och inkludera de olika intressenterna i riskvärderingsprocessen går det att komma fram till ett hållbart och välgrundat beslut.

Kontakta oss idag för att se hur vi kan hjälpa dig att komma fram till det bästa åtgärdsalternativet för din föroreningssituation på ett lönsamt och hållbart sätt.


Karin Skattegård
Emma Platesjö

Fler Nyheter

Lär känna Ellen Lundström

Vad jobbar du med just nu?I skrivande stund har jag lunch. Under dagen jobbar jag med att provta massor kring bostadshus för bl a PCB. Hur

Lär känna Sandra Lundström

Nu har det blivit dags för er att få lära känna vår medarbetare Sandra lite bättre!  Vad jobbar du med just nu?En stor miljöteknisk undersökning där

Potato potato

Vi har tidigare berättat om ”potatisprojektet” som vi arbetat med. Då intresset var stort i våra sociala kanaler kommer här en uppföljning med resultaten. På uppdrag

Lär känna Sten Hultenberg

Nu har det blivit dags för er att få lära känna vår medarbetare Sten lite bättre!  Vad jobbar du med just nu? Just nu jobbar jag