Ansvaret före, under och efter exploatering

Området Kvarnholmen är beläget i Nacka kommun, och där pågår arbete med omvandling från industriområdet till bostäder.

Wescon har utrett föroreningssituationen, utfört fördjupade riskbedömningar och åtgärdsutredning. Föroreningarna är främst kopplade till kisaska från svavelsyratillverkning som påbörjades i slutet av 1800-talet.

• Hur ser ansvaret för föroreningar ut före åtgärd?
• Vilket ansvar får kommunen och bostadsrättsföreningarna efter exploatering för föroreningar?
• Vilka risker med föroreningar kan uppstå vid framtida drift och underhållsåtgärder?
• Vilka åtgärder behövs för att området ska vara lämpligt för bostadsändamål?

Det här är några av frågorna som Wescon i samarbete med Vesterlins har arbetat med och som presenterades för tjänstemän inom Nacka kommun som ett underlag för framtida exploatering och planläggning. Tomas Vesterlin och Erica Tallberg genomförde presentationen.

Våra ansvarsutredningar ger kunden en grundläggande förståelse för ansvaret. Genom vår djupa och breda kompetens kan vi koppla ansvaret till riskerna med föroreningarna. Vi har ett bra nätverk för fördjupade juridiska frågor.

Under hösten 2021 kommer Vesterlins bjuda in till kurs om ansvar vid exploatering.
Vesterlins ser oss som en given samarbetspartner att genomföra kursen tillsammans med.

Fler Nyheter

Lär känna Sandra Lundström

Nu har det blivit dags för er att få lära känna vår medarbetare Sandra lite bättre!  Vad jobbar du med just nu?En stor miljöteknisk undersökning där

Potato potato

Vi har tidigare berättat om ”potatisprojektet” som vi arbetat med. Då intresset var stort i våra sociala kanaler kommer här en uppföljning med resultaten. På uppdrag

Lär känna Sten Hultenberg

Nu har det blivit dags för er att få lära känna vår medarbetare Sten lite bättre!  Vad jobbar du med just nu? Just nu jobbar jag