Potato potato

Vi har tidigare berättat om ”potatisprojektet” som vi arbetat med. Då intresset var stort i våra sociala kanaler kommer här en uppföljning med resultaten.

På uppdrag av SGU har vi genomfört en fördjupad hälsoriskbedömning för del av en f.d. skogsplantskola som gett upphov till DDT-förorening i jord. DDT är en vanlig förorening i det här formatet då det har använts i bekämpningsmedel. Tidigare undersökningar och utredningar gjorde att vi kunde avgränsa riskbedömningen till hälsorisker kopplade till exponering från förorening i ytlig jord. Den största exponeringsvägen är intag av rotsaker. Inledningsvis genomförde Wescon ISM-provtagning för att noggrant kartera medelhalten av DDT. Därefter har POM-analyser och odlingsförsök med potatis utförts för att ta reda på fördelningen av föroreningar i jord och porvatten samt det faktiska upptaget i biota (potatis).

Genom POM-analys har det platsspecifika Koc-värdet erhållits (fördelningskoefficienten mellan vatten och organiskt kol). Med platsspecifika data har den teoretiska halten DDT i rotsaker beräknats. Den halten har sedan jämförts mot den faktiska halten DDT i potatis som odlats på platsen. Resultaten visar på stora skillnader i halter i rotsaker/potatis mellan Naturvårdsverkets generella antaganden, beräkningar utifrån POM-analys och faktiskt halt i odlad potatis, se Figur 1.

Figur 1. Jämförelse av halten DDT (totaltvikt) i rotsaker/potatis mellan Naturvårdsverkets generella antaganden, beräkningar utifrån POM-analys och faktiskt halt i odlad potatis.

För att bedöma hälsorisken har doser beräknats för olika exponeringsscenarier och jämförts med TDI (tolerabelt dagligt intag). I detta fall gav riskbedömningen ett gediget beslutsunderlag, där vår slutsats är att intag av egenodlade växter tillsammans med annan exponering innebär en säker nivå.

Vi är så tacksamma att ha möjligheten att driva projekt där metodutveckling ihop med bred erfarenhet kan leda till väl grundade riskbedömningar. Hela företaget har med stor spänning följt våra potatisar under hela processen från odling, provtagning och analys till riskbedömning.

Vid Renare Marks vårmöte fick vi chansen dela med oss av detta projekt till andra aktörer i branschen då vår uppdragsledare Jonas Hedlund presenterade de intressanta resultaten.

Jonas presenterade projektet vid Renare Marks vårmöte 2024.
Det fanns även möjlighet att ställa frågor direkt till Jonas efter presentationen.

Fler Nyheter

Lär känna Sandra Lundström

Nu har det blivit dags för er att få lära känna vår medarbetare Sandra lite bättre!  Vad jobbar du med just nu?En stor miljöteknisk undersökning där

Lär känna Sten Hultenberg

Nu har det blivit dags för er att få lära känna vår medarbetare Sten lite bättre!  Vad jobbar du med just nu? Just nu jobbar jag

Lär känna Amanda Berglund

Vi kickstartar det nya året med att ni får glädjen att lära känna vår medarbetare Amanda lite bättre! Vad jobbar du med just nu? Jag arbetar som