MIP-sondering i jämförelse med rotosonicprovtagning

En fallstudie har utförts för olika provtagningsmetoder vid en f.d. kemtvätt som orsakat förorening av klorerade lösningsmedel. Studien är ett examensarbete som vår medarbetare Sandra Lundström utförde under 2022. MIP-sondering och rotosonic är två olika provtagningsmetoder som lämpar sig för t ex klorerade lösningsmedel.

MIP-sondering utförs av det belgiska företaget EnISSA (enhanced in-situ soil analysis)

MIP-sondering

MIP-sondering är en metod för in situ-provtagning. En sond drivs
ned i marken och ett stålblock värmer upp jorden så att föroreningen avgår i
gasfas och leds upp till en detektor som direktanalyserar i fält.

Med EnISSA-GC-MS kan enskilda ämnen detekteras och med hjälp
av EC- och HPT-mätare ges en indikation på elektrisk konduktivitet. Det ger en
uppfattning om jordarten, samt jordens permeabilitet, hydrauliska konduktivitet
och mätning av nivån för grundvattenytan.

MIP-sonderingen som utfördes maj 2022 dokumenteras i arbetet
och resultatet från den gav en mycket detaljerad föroreningsbild där nya
jordplymer identifierades och tidigare upptäckta plymer kunde avgränsas och
nyanseras. Resultatet gav även bra indata till en 3D-modell som ska ligga till
grund för beslut om eventuella vidare åtgärder.

Rotosonicprovtagning

Rotosonic är en provtagningsmetod där man använder sig av
högfrekventa vibrationer i kombination med rotationer för att driva ned en
provtagare i marken. Den ger långa och nästintill ostörda borrkärnor upp till
markytan som trycks ut i en ränna för provtagning och inspektion av
jordartsförhållanden.

Resultat

I den här fallstudien har en jämförelse mellan MIP-
sondering och rotosonic gjorts. Resultatet visar att MIP-sonderingen medför
högre analysfrekvens vilket gör den mer kostnads- och tidseffektiv i jämförelse
med rotosonic. MIP-sonderingen är dessutom anpassningsbar redan i fält.
Viktiga skillnader mellan metoderna är att MIP-sonderingen ger resultat som
totalhalt i jord och vatten, att analysresultatet ges i enheten µg/l och att
ingen visuell jordartsinformation fås. Ytterligare skillnader är att resultaten
kommer direkt i fält samt att metoden ger stickprover, medan rotosonic
provtagning oftast görs som samlingsprov för bestämt provtagningsdjup.

De största nackdelarna med MIP-sonderingen är att den inte
går att jämföra direkt med riktvärden. Andra begränsningar är att det finns
risk för låg acceptans av myndigheter, att den tekniken inte finns på den
svenska marknaden och att förekomst av block och sten försvårar användningen.

Eftersom det vid MIP-sondering är svårt att jämföra resultatet
mot riktvärden lämpar den sig bäst att kombinera med metoder där prover skickas
in på analys för respektive medium. Att använda sig av MIP i ett första skede
ger bra vägledning om var och på vilket djup jordprover och grundvattenrör ska
placeras och kan ge en bra uppfattning om föroreningens utbredning.

-Jag tror MIP-sondering är en metod som har stor potential att användas mer än den gör idag, just för att undersöka områden som förorenats med framför allt klorerade lösningsmedel som ofta förekommer på stora djup, förklara Sandra.

MIP-sondering Harven 2 jämförelse mot rotosonicprovtagning utförde Sandra Lundström som examensarbete hos Wescon under sina studier på den dåvarande utbildningen ”Miljö och Förorenade områden” vid Västerbergslagens Utbildningsförbund.

Fler Nyheter

Lär känna Sandra Lundström

Nu har det blivit dags för er att få lära känna vår medarbetare Sandra lite bättre!  Vad jobbar du med just nu?En stor miljöteknisk undersökning där

Potato potato

Vi har tidigare berättat om ”potatisprojektet” som vi arbetat med. Då intresset var stort i våra sociala kanaler kommer här en uppföljning med resultaten. På uppdrag

Lär känna Sten Hultenberg

Nu har det blivit dags för er att få lära känna vår medarbetare Sten lite bättre!  Vad jobbar du med just nu? Just nu jobbar jag